NYHETER

SEVAB Teknik ny majoritetsägare i CONCEPT i Göteborg AB


Vi är glada att meddela att SEVAB Teknik numera är majoritetsägare i CONCEPT i Göteborg AB.
 
CONCEPT konstruerar, tillverkar, bygger, installerar och driftsätter specialmaskiner/ produktionsutrustning helt anpassade till kunders önskemål och behov. CONCEPT har även utvecklat ett antal egna standardprodukter inom bl.a. hantering och montering.
 
Det är närmast en perfekt matchning.
SEVAB Teknik är starkast på El/PLC/Motion och CONCEPT som är starkast på Mek-konstruktion, montage & driftsättning. SEVAB med välutrustad elverkstad och CONCEPT med välutrustad mekverkstad.
 
CONCEPT är 14 personer och är lokaliserade i Mölnlycke. Bakgrunden till detta samarbete är i första hand att få båda bolagen att växa, att bli en stabilare leverantör på marknaden och erbjuda våra kunder ett än mer komplett erbjudande. Tillsammans med kan vi också ta större projekt. Företagen skall drivas vidare och växa som egna företag men samarbeta som en enhet mot våra kunder där det är lämpligt. Tillsammans blir vi en starkare aktör inom automation.
 
Mer information i bifogad pressrelease eller via länk http://www.mynewsdesk.com/se/sevab-teknik-ab/pressreleases/sevab-teknik-majoritetsaegare-i-concept-i-goeteborg-ab-1406544
 
Tillsammans ser vi mycket positivt på framtiden.
Tveka inte att höra av er om ni har frågor.
 
Mikael Svensson, Vice VD SEVAB Teknik, 031-67 23 72, mikael.svensson@sevab-teknik.se
 
Ruth Westberg, VD CONCEPT i Göteborg AB, 031-14 20 40, ruth.westberg@conceptsweden.se

SEVAB Teknik modernisterar Stora Teatern i Göteborg

SEVAB har moderniserat övermaskineriet för kulisserna. 37 hydraliska motorer har ersatts med 37 distribuerade motordrifter. Läs mer i Siemens automationsnytt 2015-2

Dagens Industri (Fokus Industri) 2015-04-24

Funktionellt modulärt system möjliggör effekti­vare tillverkning

Automationen har länge förbätt­rats genom allt mer distribuerade lösningar samtidigt som prestanda ökat och kostnader för utrustning sjunkit. Samtidigt har kostnaden för engineering ökat. Däremot är det kostsamt att modernisera eller förändra befintliga lösningar. Här finns också den största potentialen.

Hårdvaran som används har blivit alltmer modulär och distribuerad, men väl på plats är konstruktionen i viss mån ”huggen i sten” eftersom förändringar är kostsamma, riskfyllda och innebär produktionsbortfall. Om man istället tänker sig en funktionell modularitet där varje funktion kan utvecklas och förädlas obero­ende av varandra har företagen bättre förutsättningar att driva ett konstant förbättringsarbete, säger Micael Amandusson, marknads­chef på Sevab Teknik.

Fördelarna med ett sådant upplägg är många. Eftersom varje funktion kan hanteras separat får man ett pararallellt utvecklings- flöde och därigenom en kortare time-to-market. Med funktionell modularitet kan funktioner stuvas om och adderas till låg kostnad och liten risk. Dessutom blir fel­sökning snabbare och en hög grad av återanvändbarhet möjliggörs. Man kan jämföra utvecklingen med den skillnad USB-tekniken gjorde för PC-marknaden, säger Micael Amandusson.
Dagens Industri (Fokus Industri) 2014-11-24

Automatisera med Plug & Play-teknik

Sevab lyckades lösa utmaningen att skapa en kostnadseffektiv modulbaserad automations- lösning, en intelligent och innovativ lösning som gör det möjligt att modifiera en anläggnings funktionalitet utan programmeringskunskap. Lösningen, som kallas IDA – Intelligent Distributed Automation, är mer flexibel, mindre tidskrävande och mer kostnadseffektiv än traditionella lösningar.

Sevab teknik fick under hösten 2013 en intressant och utmanande kravställning från en kund. Kunden hade en anläggning där produktionslinjen ofta behövde byggas om för att klara omställningar och kra- ven på en flexibel produktion. I strävan efter att uppnå en hög flexibilitet och samtidigt minimera kostnaderna  i samband med en ombyggnad utmanade kunden Sevab genom att be dem ta fram en lösning som inte kräver någon programmering i varken plc eller hmi i samband med flytt, avlägsnande eller införande av ytterligare funktioner. Med en sådan lösning skulle Sevabs kund snabbare kunna ställa om produktionen till en lägre kostnad än vad som tidigare varit möjligt

Kundanpassad standardteknik möjliggjorde modullösning

Ett krav var att lösningen skulle kunna göras med snabb- koppling utan elektrisk trådning samt att lösningen inte skulle vara dyrare än marknadens befintliga automa- tionslösningar. Sevabs utmaning var att hitta en lösning för den elektriska kopplingen och en flexibel maskin- konfiguration, samtidigt som processinformation alltid kom till rätt ställe. Kunden efterfrågade möjligheten att anpassa programmen i styrsystemet utan programmering samt att användargränssnittet automatiskt skulle anpassa sig mot utrustningen. Dessutom skulle lösningen erbjuda
en informativ larmpresentation samt bästa möjliga diag- nostik, inte konkurrera med befintliga lösningar och inte vara dyrare än vanliga I/O:n.
Sevab, som är en Siemens Solution Partner, använde sig av Profinet för att lösa utmaningen. Ny teknik i Pro- finet och kostnadseffektiv intelligent I/O utgör grunden för en innovativ modulär lösning. När teknikstommen i form av standardverktyg och standardkomponenter var på plats påbörjade Sevab arbetet med att anpassa teknik-stommen så den svarade upp till kundens kravställning. Slutresultatet innehöll bland annat en avancerad diag- nostik för användare och operatörer samt en komplett plug-and-play funktionalitet.

Omfattande tids- och effektivitetsvinst

Sevabs angreppssätt möjliggjorde en modulär lösning med distribuerad styrning som fungerar på samma sätt som en fast anslutning. Varje modul i enheten fungerar som en autonom enhet som identifierar sig själva vid anslutning. Om en modul flyttas behåller den sitt unika namn men anpassar sig snabbt utifrån sin position och
funktionalitet. Lösningen möjliggjordes av det faktum att Profinet och numera är tillgängligt till lägre kostnad och med bättre funktionalitet, vilket utgör en god grogrund för intelligenta anpassade moduler.
Lösningen, som fått namnet IDA, innebär att varje modul kan placeras fritt i valfri anläggningsposition. Mo- dulariteten medför en stor tidsvinst, ett projekt som tidi- gare tog sex kalendermånader i anspråk för att skriva kod kan numera färdigställas på två kalendermånader genom att man kan utveckla parallellt. Modulariteten ger även fördelen att de olika modulerna kan moderniseras var och en för sig, kunden slipper långa stillestånd och får en lägre ägandekostnad. Oberoende på vilken typ av produktion man har ger IDA en grund för att arbeta med konstanta förbättringar utan stora ingrepp i produktionsapparaten.